//////

Następnie operator, uruchamiając klawisze, przenosi poszczególne znaki z do­kumentu źródłowego na kartę. Po wprowadzeniu znaku karta przesuwana jest o jedną kolumnę w przypadku zgodności nanie­sionego znaku ze. znakiem na karcie. Jeżeli zgodność taka nie występuje, to klawiatura zostaje zablokowana i błąd sygnalizo­wany jest przez zapalenie się lampki na pulpicie. Operator spraw­dza przyczynę błędu i w. przypadku błędu na karcie oznacza ją specjalnym znakiem w pdpowiedniej kolumnie. W sprawdzarkach ARITMA 630 opisany proces polega na porównaniu zawartości dwóch rejestrów. W pierwszym znajdują się dane ze sprawdzanej karty, do drugiego zaś wprowadza się za pomocą klawiatury dane z dokumentu źródłowego. Fakt wystąpie­nia niezgodności zawartości obu rejestrów sygnalizowany jest przez zablokowanie klawiatury oraz optyczny wskaźnik błędu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *