//////

Poza możliwością • umieszczenia na dokumencie znaków za pomocą urządzenia drukującego, dopuszcza się wypeł­nienie go pewnymi znakami specjalnymi. Oznaczenia te w postaci kresek, krzyżyków, zaczernionych kwadracików itp., umieszczone w odpowiednich miejscach formularza, reprezentują określone wartości i, podobnie jak znaki alfanumeryczne, są bezpośrednio akceptowane przez komputer.  Przedstawiona charakterystyka urządzeń przeznaczonych do automatycznego odczytu danych z dokumentów – ma charakter informacyjny, a zainteresowanych w poszerzeniu wiadomości na ten temat odsyła się do istniejącej literatury przedmiotu [13, 42].Metoda bezpośredniej rejestracji danych znajduje zastosowanie głównie w sytuacjach, gdy dąży się do minimalizacji czasu zapisu danych w pamięci komputera.

Jedną z największych zalet wprowadzania danych pod kon­trolą minikomputera jest możliwość ich redagowania i kontroli. Operacje te umożliwiają odciążenie komputera głównego od pew­nych prostych, lecz czasochłonnych czynności. Dlatego też stopień kontroli i redakcji, jaki zapewnia rejestrator wielostanowiskowy, nabiera podstawowego znaczenia.  Zwykle producent dostarcza pewną liczbę standardowych pro­cedur, które są wliczone w cenę systemu. Mogą być także dostarczone na’ zamówienie użytkownika pewne procedury specjalne (np. weryfikacja danych), za które należy jednak uiścić dodatkową opłatę. Korzystanie przez użytkownika ze standardowego oprogra­mowania może .czasami okazać się zbyt kosztowne, ponieważ dla uruchomienia pewnych programów konieczna jest większa pojemność pamięci operacyjnej lub dyskowej.

Taśmy wyjściowe nie odpowiadają wymaganiom systemu komputerowego, przed rozpoczęciem procesu przetwarzania zbioru niezbędne jest zatem sprowadzenie jego formatu do postaci stan­dardowej. Przy przeprowadzaniu tej operacji należy zastosować komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem, które z reguły dostarczane jest przez producenta urządzeń. Główną zaletą urzą­dzeń grupy pierwszej jest stosunkowo, niska cena, charakteryzu­jąca się ponadto tendencją spadkową. Według danych raportu. DATAPRO’70 ceny jednostanowiskowych rejestratorów taśmy magnetycznej wahały się od 4600 do 12 800 dolarów’. Ceny jedno­stanowiskowych rejestratorów dysków elastycznych wynosiły od 6300 do 8900 dolarów.

Informacje są zapisywane na 200+4 koncentrycznych ścież­kach powierzchni dysku. Każda ścieżka jest podzielona na 12 sek­torów.-Na początku każdego sektora znajduje – się^pole adreso­we, które jest wykorzystywane przez jednostkę sterującą do kon­troli wybranego adresu przy operacjach czytania i pisania danych. Oprócz pola adresowego sektor zawiera pole danych, o pojem­ności 256/słów 16 bitowych. Długość _blóku ’ informacyjnego nie może przekraczać pojemności jednego cylindra, tj. 6144 słów.Będzie, to W praktyce możliwe do zrealizowania pod warunkiem, że obecnie proponowane systemy opera­cyjne (oprogramowanie’systemowe) ulegną weryfikacji, uspraw­nieniu. i dostosowaniu do wymogów przetwarzania ekonomicz­nego.

Jednym z pierwszych tego typu praw jest sformułowane pod koniec lat czterdziestych prawo Groscha, które powiada, . , że koszt maszyny, cyfrowej jest wprost proporcjonalny do pier­wiastka kwadratowego szybkości jej działania” {41, s. 352]. Dla naszych rozważań wygodniej jest jednak rozpatrywać odwrotne prawo Groscha mówiące,’ że szybkość komputera jest wprost pro­porcjonalna do kwadratu kosztu (oznacza to, że komputer dwa razy droższy jest cztery razy szybszy). Nie analizując bliżej tych zależności trzeba stwierdzić, że zgodnie z prawem Groscha naj- ekonomiczniejsze (także z ogólnospołecznego punktu widzenia) są komputery o dużej mocy obliczeniowej.

W przyszłości z pewnością znajdą zastosowanie w Polsce także inne metody oceny efektywności ekonomicznej systemów infor­matycznych. Do takich przyszłościowych metod zaliczają Mę ba­dania statystyczno-ankietowe kosztów i efektów, analiza efek­tywności ekonomicznej kosztów z wykorzystaniem matematycz- . nych metod optymalizacyjnych czy wreszcie badania operacyjne- , i techniki symulacyjne .W warunkach przechodzenia z ekstensywnych na intensywne formy gospodarowania problem/ określania efektywności ekonomicznej systemów informatycznych jest szczególnie ważny; Przede wszystkim należy sobie zdawać sprawę z tego, że wyniki prac projektowych mogą być obiektywnie oceniane dopiero w warun­kach pełnej mierzalności funkcji oraz zasileń wejściowo-wyjścio- wych.

Dlatego też celowe jest przy­jęcie następującej klasyfikacji programów:  standardowe programy komputerowe,standardowe pakiety programów,  standardowe programy systemowe (podsystemowe),indywidualne programy systemowe. Każdy program występujący w systemie musi posiadać swoją dokumentację, która pozwala na jego użycie. Dotyczy to przede wszystkim programów nowo opracowywanych. Szczegółowa do­kumentacja opisu standardowych programów komputerowych nie jest wymagana, ponieważ znajduje się w dostępnych opracowa­niach producenta software’u.Podstawową czynnością warunkującą sprawne działanie każde­go nowo napisanego programu jest testowanie i uruchamianie pro­gramu na danych próbnych. Należy zaznaczyć, że odpowiednia ja­kość danych próbnych warunkuje uzyskanie pozytywnego wyni­ku uruchamiania programów.

istnieje dzisiaj wiele rodzajów komputerów, do których masz w zasadzie bezproblemowy, a do tego tani dostęp. Wystarczy wspomnieć tutaj o konsolach, które z łatwością można podłączyć do telewizora. Poza tym istnieje także wiele przenośnych komputerów, które staja się hitem współczesnego świata. Nie ma dla nauki w tym zakresie rzeczy niemożliwych. Należy zdawać sobie z tego sprawę. Każdy kto miał do czynienia kiedykolwiek, z jakimkolwiek sprzętem komputerowym wie, że liczba konfiguracji jest wręcz nieskończona. Okazuje się, że komputery najbardziej pożądane są w przenośnej formie i ten ich rodzaj rozwija się najdynamiczniej ze wszystkich. Ludzie uwielbiają mieć ulubioną rozrywkę zawsze przy sobie i s ą za to skłonni zapłacić praktycznie każde pieniądze. Uważa się, że rozwój w tym obszarze będzie jeszcze długo postępował, a komputery być może całkowicie zmienią swoją konstrukcję. Należy z niecierpliwością oczekiwać na nadejście nowych czasów, które na pewno przyniosą każdemu użytkownikowi, graczowi wiele dobrego. Nawet zwykły kalkulator co musisz wiedzieć czytelniku jest szczytem ludzkich osiągnięć, a to co dzisiaj mamy w rękach jest wręcz genialnym wynalazkiem. Każdemu komputerowi jak widać należy się szacunek, ponieważ tego typu sprzęt zmienia nasza rzeczywistość na lepsze.

Pozycjonowanie stron internetowych to stosunkowo nowa dziedzina marketingu internetowego. Pomimo młodego wieku, zdążyła ona już zdobyć szerokie grono entuzjastów, przekonanych, nie bez powodu, o jej wielkiej skuteczności. Niezwykle widoczne i wymierne efekty z całą pewnością biorą się stąd, że pozycjonowanie stron swoje działania koncentruje na wyszukiwarkach. Statystki zaś pokazują, że to właśnie za pośrednictwem takich narzędzi jak Google czy nieco mniej popularny Yahoo większość internautów szuka, i co najważniejsze – znajduje, interesujących ich stron internetowym. Po wpisaniu odpowiedniego zapytania, ich oczom ukazuje się odpowiednia lista, zawierająca odnośniki do stron najbardziej mu odpowiadających. Lista tworzona jest przez specjalny algorytm, który pod uwagę przy określaniu pozycji bierze pod uwagę między innymi ilość linków, które spod achnorów zgodnych lub zbliżonych do szukanej frazy prowadzą do danej strony – im więcej ich jest, tym na wyższej pozycji strona zostanie zindeksowana.

Wszystkie , dane przesyłane między urządzeniami wejścia-wyjścia i pamięcią komputera są automatycznie kontrolowane pod wzglę­dem ich poprawności. Dane sprawdza się również przed przesła­niem ich do komputera oraz na wyjściu z komputera. Pewne ope­racje kontrolne są także wykonywane w jednostce centralnej w momencie przesyłania danych z ^rządzenia lub do urządzenia wejścia-wyjścia. Sprawdzanie to nie wykrywa jednak błędów wy­nikających z nieprawidłowego przygotowania danych na nośniku, np. jeślizfemiast cyfry 2 została wydziurkowana na taśmie papie­rowej cyfra 3. Jednakże, jeśli sprawdzona litera, cyfra lub znak specjalny zostaną niepoprawnie zinterpretowane na nośniku lub wewnątrz komputera, błąd taki zostanie natychmiast wykryty.

Informacja wykorzystywana przez komputer może być za­kodowana (zawarta) na taśmie papierowej, kartach dziurkowa­nych, taśmie magnetycznej itp. Na karcie perforowanej dane re­prezentowane są za pomocą małych prostokątnych otworów znaj­dujących się w określonych miejscach karty. W podobny sposób, za pomocą okrągłych otworów biegnących wzdłuż taśmy, repre­zentowane są dane na taśmie papierowej.Każdemu rodzajowi nośnika musi więc odpowiadać kod słu­żący, do przedstawienia na nim określonego zestawu symboli. Przedstawiono kody karty dziurkowanej i taśmy papierowej stosowane w systemie EC-1032.

Po uruchomieniu transferu sterowanie jednostką centralną przekazywane jest pro­gramowi, który zawierał rozkaz wejścia-wyjścia. Podczas trwania procesu przesyłania danych z (lub do) jednostki centralnej program ten wykonuje swoje obliczenia. Transfer (przesianie da­nych) peryferyjny jest autonomiczny, tzn. „troszczy się sam o sie­bie”. Jest on zarządzany przez dwukanałową „konwersację” sprzę-‚ tową (hardware’owa) pomiędzy rejestrami Jednostki centralnej zawierającymi informację sterującą a jednostką sterującą urządze­nia peryferyjnego. Kod, w którym wprowadzane są darie przez wolno pracujące urządzenia peryferyjne, różni się od kodu, w którym dane te sąprzechowywane w pamięci jednostki centralnej.

Urządzenia służące do odczytywania, interpretacji oraz tłu­maczenia na kod wewnętrzny komputera informacji, zakodowa­nych na nośniku (taśmie papierowej, kartach dziurkowanych itp.). są nazywane urządzeniami wprowadzania danych. Większość z nich działa w sposób automatyczny, tzn. raz uruchomione pracują zgodnie z wymaganiami wprowadzonego do komputera progra­mu tak długo, aż. cały zbiór informacji wejściowych zostanie umieszczony w pamięci komputera. Urządzenia te można po­dzielić, że względu na rodzaj stosowanego nośnika, w sposób następujący:    czytniki kart dziurkowanych,  czytniki taśmy papierowejczytniki znaków magnetycznych,  optyczne czytniki znaków,urządzenia do bezpośredniego wprowadzania danych (da­lekopisy, monitory ekranowe itp.).

Przedstawione uprzednio techniki przygotowania danych charak­teryzują się obecnością pewnego „pośrednika’ między danymi zarejestrowanymi na dokumentach źródłowych i w pamięci..kom- putera. Jest nim nośnik techniczny, jak np. karta, taśma papie­rowa bądź taśma magnetyczna. Operacje związane z jego przy­gotowaniem, kontrolą, transportem i.przechowywaniem są drogie i czasochłonni, co zmniejsza w znacznym stopniu oczekiwaną efektywność zastosowania komputera. Powszechna aplikacja tych tech­nik stanowi jednak na obecnym etapie rozwoju informatyki obiek­tywną konieczność.

Użytkownicy posiadający własny bądź dzierżawiący duży komputer, których wolumen rejestrowanych danych jest odpo­wiednio duży, będą zwracać większą uwagę na efektywność przy­gotowania danych przez oferowane im urządzenia. Uwzględnić należy fakt, że. rejestrator wielostanowiskowy nie jest jedynie zesppłem środków zwiększających przepustowość systemu w stosunku do takiej samej liczby jednostek wolno stojących, ale wy­konuje również pewne funkcje edytorskie, kontrolne i korekcyjne na’ danych przed wprowadzeniem ich do komputera-głównego.  Operacje tego typu są proste, lecz czasochłonne i nie istnieje po­trzeba wykonywania ich w komputerze w warunkach, gdy koszt jednej godziny jego pracy znacznie przewyższa koszt tej samej godziny pracy minikomputera pracującego w zestawie rejestra­tora wielostanowiskowego.

Pierwszą decyzją, którą musi podjąć potencjalny użytkownik rejestratorów taśmy magnetycznej jest to, czy będą to urządze­nia jednostanowiskowe (wolno stojące), czy też wielostanowisko-” we bazujące na minikomputerze. Rozwiązanie tego problemu nie nastręcza poważnych trudności w przypadku, gdy wolumen da­nych podlegających rejestracji jest mały, ponieważ wybór zo­stanie przeprowadzony głównie pod kątem kosztu urządzeń.-. Na­leży jednak zwrócić uwagę na ewentualną, wielofunkcyjność urządzenia, która to możliwość jest bardzo ważna z punktu wi­dzenia małej instytucji.’

Zapis może być umiesz­czony na taśmie w postaci wejściowej bądź zmienionej pod kon­trolą programu OtFTPUT FORMAT, który dostarcza użytkowni­kowi następujących możliwości:zmiany kolejności pól w zapisie,eliminacji pól,   dodania pól z innego zapisu,  wstawienia pola zawierającego dane stałe dla każdego zapisu. Dzięki zastosowaniu powyższych funkcji dane mogą być wy­prowadzone w najbardziej dogodnej postaci, gotowej do natych­miastowego przetwarzania w komputerze głównym. Poza przygo­towaniem danych i kontrolą rejestrator SEECHECK umożliwia: wprowadzanie lub wyprowadzanie danych z taśmy pa­pierowej,    transmisję danych między . dwoma urządzeniami SEECHECK, zdalne klawiaturowe prowadzenie danych, bezpośrednią komunikację z komputerem głównym. ,dycyjny”, tzn. za pomocą dziurkarek kart lub taśm, a inne tych użytkowników, którzy nie posiadają własnego sprzętu obliczenio­wego.

Jeżeli paczka została skompletowana, operator wybiera tryb weryfikacji. Dostępne są cztery tryby weryfikacji:   przez ponowne wprowadzanie danych,—wizualna, przez wprowadzanie wybranych danych na mo­nitor ekranowy operatora,   warunkowa, stosowana w przypadku niezgodności sum kontrolnych oraz    selektywna, stosowana przy kontroli pewnych pół w róż­nych zapisach. Po przeprowadzeniu weryfikacji dane zawarte w paczce mo­gą zostać wyprowadzone. Podstawowym nośnikiem wyjściowym jest taśma magnetyczna, lecz nie wyklucza się innych możliwo­ści, np. drukowania danych na drukarce, o ile takowa znajduje się w zestawie i operacja ma swoje uzasadnienie. Przed ostatecz­nym wyprowadzeniem dokonuje się redagowania zapisu, tzn. na­dania mu ostatecznej postaci wyjściowej.